Neden Gayrimenkul Yatırımı?

Neden Gayrimenkul Yatırımı?


Gayrimenkul diğer yatırım seçeneklerine göre daha güvenli bir limandır. Gayrimenkul yatırımının püf noktası uzman desteğidir.

Devamı

Satış ve Pazarlama Neleri Kapsar?

Analiz
 • Müşteri Analizi
 • Rakip Analizi
 • Pazar/Sektör Analizi
 • Çevre Analizi
Hedef Kitle

Pazarın Bölümlere Ayrılması (Segmentasyon)

Pazar bölümlendirmede amaç, farklı demografik özelliklere sahip tüketici gruplarının ayrıştırılarak daha özellikli grupların elde edilmesidir. Böylece işletme; ürün, fiyat, tutundurma ve mekân konularında nerede, kimlere, hangi fiyattan ve hangi iletişim kanalından ulaşacağına dair bir sonuca ulaşabilir. Aşağıda hedef kitle belirleme sürecinin ilk aşaması olan pazar bölümlendirmede, pazarın hangi kriterlere göre bölümlendirileceği belirtilmektedir.

Gelir grubu 

Ailelerin yıllık toplam gelirleri belirli aralıklarla gruplandırılarak her gruptaki gelirin hangi tür mal ve hizmetin satın alınmasına yettiği araştırılır. Bu araştırma sırasında her gelir düzeyinde, harcamaların, gıda giyim ve sağlık gibi tüketim gruplarına hangi oranda dağıldığı da dikkate alınır.

Cinsiyet ve yaş grupları

Kadın ve erkek tüketiciler, en az beşerli yaş gruplarına bölünür ve her yaş grubunun zevk, tercih ve eğilimleri belirlenir. Ürün ve hizmetin niteliğine göre yaş aralıkları artırılabilir veya azaltılabilir. Beş yaş genel kabul görmüş ayrımlamadır.

Ailenin büyüklüğü

Geniş aile ile çekirdek ailenin (ortalama dört kişi) tüketim alışkanlıklarında önemli farklar bulunduğunu hep göz önünde tutmak gereklidir.

Coğrafi bölge ve yerleşim

Kırsal ve kentsel yerleşim alanlarında üretim biçimi, hayat tarzı, gelenek ve göreneklerin yarattığı farklılığın, tüketim üzerindeki etkileri derinlemesine analiz edilir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde iklim ve ekonomik gelişmişlik düzeyi nedeniyle farklı tutum ve davranışlarda dikkate alınmalıdır.

İç göç kuşağı

Kentlere göç eden ailelerde, ikinci kuşak, ilk kuşaktan çok daha değişik istem ve özlemlere sahip olabilmektedir. Üçüncü kuşakta ise kentlilik “yükselen değer” haline gelmektedir. Bunların dikkate alınmasında fayda vardır.

Eğitim ve mesleki statü

Eğitim insanın dünyaya bakışını değiştirebiliyor. Mesleki statü de davranışların ve harcamaların analizinde önemli bir etken.

İkincil kriterler

Bu grupta temel kriterlerin farklı bileşimlerinin ortaya çıkardığı sosyal eğilimler bulunur: Bunlar şöyle sıralanabilir:

Tutum ve davranışlar

Eğitim, yaş ve gelir grupları gibi unsurların tutum ve davranışları nasıl etkilediğinin incelendiğinde, talebin zaman içindeki değişimi daha kolay kavranabilir. Ancak tutum ve davranışların araştırılmasında kültürel faktörlerin de dikkate alınması yararlı olacaktır.

Eğilimler

Alışkanlıklar, hobiler ve kişilik özellikleri, tüketici tercihlerinin anlaşılmasında önemli katkılar yapabilir. Eğilimleri incelerken günün modalarını da dikkate almakta büyük yarar vardır.

Dünya görüşü ve değerler sistemi

İnsanların dünyaya ve hayata bakış açısı, segmentasyon analizinde önemlidir. Çünkü bunlar temel tercih ve yönelimlerde belirleyici bir role sahiptirler. .

Hayat tarzı

Birinci ve ikinci grupta yer alan tüm kriterlerin bileşkesi olarak ortaya çıkar Hayat tarzlarındaki (life styles) farklılaşma talebin bugünkü durumunu ve gelecekteki yörüngesini belirler.

Yukarıdaki kriterlerin onlarca farklı bileşimi ile sayısız pazar boşluğu ve potansiyel talep odağı bulunabilir.

“Hedef kitle” olarak alınacak tüketici grubu örneğin, “20-25 yaş grubundaki, kentli, bekar, ailesi ile birlikte oturan yüksek okul mezunu, kendi ihtiyaçları için ayda 700 YTL harcayabilen, dış dünyaya ve yeniliklere açık” diye tanımlandığında, bunların hangi mal ve hizmetleri talep edebileceklerini daha kolay belirlenir.

Doğru Fiyat

Fiyatlandırmanın tek amaçtan ziyade birden fazla amacı olabilir. Yönetici bunlardan birini veya birkaçını birlikte seçebilir. Bununla beraber, belirlenecek fiyat, rekabet pazarında, ortalama pazar fiyatı seviyesinde, bunun üstünde veya altında olabilir. Kısa ve uzun dönemde temel fiyatlandırma amaçlarını aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür:

– Satışı maksimize etmek,
– Belirli bir pazar payını gerçekleştirmek,
– Kârı maksimize etmek,
– Yatırımın hedef getirisini veya maksimizasyonunu sağlamak,
– Nakit akışını maksimize etmek,
– Rekabeti önlemek,
– Fiyat istikrarını veya geleneğini temin etmek (enflasyonist olmayan ortamda),
– Mal-marka imajını desteklemek,
– Eldeki maldan kurtulmak,
– Pazar egemenliğini ele geçirmek,
– Tutundurma programını desteklemek,
– Grubu veya aile firmalarını desteklemek,
– Mal-hizmet kalite seviyesinde uyum sağlamak
Olarak sıralanabilir.

Pazarlama

Pazarlama bir işletmenin ürün veya hizmetlerine olan talebini belirlemek, uyarmak, doyurmak, ürün ve hizmetleri en etkin bir şekilde hazır bulundurarak talebi karşılamak ve kar elde etmek için yapılan işletme faaliyetlerinin bütünüdür. Bir başka açıdan, pazarlama, müşteri isteklerine uygun olarak, mal,hizmet ve fikirlerin üretilmesi, fiyatlandırılması, tutunması ve dağıtılması sürecidir. Satış ise bu süreç sonucu mal, hizmet ve fikirlerin ciroya dönüştürülmesidir. Gayrimenkul sektörü şu ana kadar portföy odaklı olduğundan dolayı daha çok satış çabalarına yönelmiştir. Sektörde pazarlama yapan çok az işletme olmakla beraber müşteri odaklılık çok düşük seviyededir. Yanıltıcı reklamlar ve sadece satış odaklı işletmeler sektördeki prestiji düşürmüş, dolayısıyla güven azalmıştır. Modern pazarlama stratejilerinde sektör daha çok müşteri odaklı olmalı ve onların değişen taleplerini yakından incelemelidir. Sektörde faaliyet gösteren birçok işletme kolayca satış yapabildikleri için pazarlama yapmaya gerek duymadıklarını söylemektedirler. Bu tezi savunan işletmeler bu stratejinin uzun vadede müşteri kaybına yol açtığını, uzun vadeli satış yapamayacaklarını ve rekabet arttıkça müşterilerini kaybedeceklerini bilmeleri gerekmektedir. Buna ilave olarak mallar ve hizmetler hakkında sosyal iletişim kapasitesini kullanarak tüketicilerde var olmayan yapay gereksinimler yaratmak sadece pazarlama ve reklamlar ile gerçekleştirilmektedir.

Reklam

Reklam, hedef kitlenizin satın alma konusunda hamle yapmasını sağlayacak tek yöntemdir. Kritik olan, doğru mesajın doğru araçla iletilmesidir. Reklam aracınızı, hedef kitlenizin en çok kullandığı medya araçlarına göre seçmeniz gerekir. Böylelikle zamanınızı ve paranızı boşa harcamamış olursunuz.
Reklam, ürününüzün pazarlanmasında başarılı olmak için vazgeçilmez bir unsurdur. Özellikle iletişim araçlarının günümüzdeki gelişim düzeyi, sonuç alıcı bir reklam sürecini zorunlu kılmaktadır.Reklam emlak satışının kalbidir. Doğru reklam vermek için iyi eğitimden geçmek ve piyasayı sürekli olarak test etmek gerekir. Reklam konusunda kavramamız gereken iki önemli kavram, satış ve pazarlamadır. Bu kavramlar, genelde reklam ile karıştırılır; karıştırmamanızı öneririz.
Satış, bir malın veya servisin bir kişiye ya da kuruma, bir bedel karşılığında verilmesidir. Pazarlama, bu mal ya da servis için müşteri adayı bulmak için yapılan çalışmaların bütünüdür. Pazarlama ile reklam iç içedir; ancak satış ile reklamın arasında sanıldığı gibi bir bağ yoktur.

Unutmayın, verilen reklamlar bedavaya verilmiyor.Sektörde yeni iseniz ya da reklamdan dolayı kar edemiyorsanız; mutlaka Broker’ınızın, tecrübeli bir emlakçının veya reklam ajansının tavsiyesini alınız.

Ekip

Emlak, takım çalışması için son derece uygun bir sektördür. Başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğinde, takım çalışması emlak sektöründe muhteşem sonuçlar yaratmaktadır. Bununla birlikte takım çalışması hem avantaj hem de dezavantajlar oluşturabilmektedir. Bunun tahlilini doğru yapmak önemlidir. Bu alanda iş sahibi olacak olanların, takım çalışması hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Takım çalışması içerisinde bulunanların, birbirilerini iyi tanıması önemlidir. Gerçekten bu işte iyi olduklarından emin olmak gerekmektedir. Ekip yeterince iyi ve uyumlu olursa eğer, sonuçlar da son derece olumlu olacaktır. Bu durumda da Emla ’ta takım çalışmasının avantajlarından, doğurduğu olumlu sonuçlardan bahsetmek mümkündür.

Emlak sektöründeki başarılı bir ekibin avantajlarından bahsederken, ilk akla gelen, ekip ruhuna sahip kişilerin bir arada olduklarında ortaya çıkardıkları performans artışı ve motivasyondur. Sizin gibi düşünen ve sizinle aynı motivasyon ile çalışan kişiler ile birlikte hareket ettiğinizde, daha da motive olursunuz ve dikkat çeken bir performans artışı gözlenir. Dolayısıyla, pozitif bir çalışma ortamı oluşur ve bu durum insanların işlerini gerçek anlamda sevmelerini sağlamaktadır. Ayrıca başarılı bir ekip çalışmasında satışların artması, şaşılmayacak bir sonuçtur ve asıl hedeftir. Satışların arttığı bir ekip çalışması, iş başarısının temel göstergesidir. Ancak bu ayarın doğru yapılması gerekir. Yani Emlak sektöründe bir araya getirilen takım üyelerinin uyumu tam olmalıdır.

Emlak ’ta takım çalışması bazı durumlarda ise dezavantajlara sebep olabiliyor demiştir. Bu durum, emlak danışmanları arasındaki rekabetin artması sonucunda gerçekleşebilir. Ekip üyeleri arasındaki rekabet, müşteri kaybına sebep olabilmektedir. Bunun dışında ekibin uyumlu olmaması sorunu ile karşılaşılabilir. Yani ekip ruhuna uyum sağlayamayan biri ya da birilerinin olması, diğer üyeleri de etkilemektedir. Ekip ruhuna sahip olmayan ya da ekip çalışmasına uyum sağlayamayan kişiler, satışların düşmesinde önemli bir etken olmaktadırlar. Yaşanan sıkıntılar, satışların ve performansın artmaması sebebiyle hem takım ruhuna adapte olamayanlar hem de diğer takım üyeleri işlerini yeterince sevememektedirler. Anlaşılıyor ki, emlak sektöründe ekip çalışması oldukça önemlidir, ancak ekibin doğru ve tam bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.

İş Bitirme

Satış İşlemlerinin Takibi, Bitirilmesi ve Hukuki Danışmanlık

.

Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri

 • Doğru arazinin seçilmesi ve satın alma konusunda gerekli pazarlıkların yürütülmesi/li>
 • Fizibilite Çalışmaları
 • İhale, kontrat ve uyuşmazlık yönetimi
 • Kredi paketi ve finansman oluşturma
 • Gayrimenkul değer biçme
 • Arazi geliştirme, imar ve tapu işlemleri
 • Tasarım, proje ve inşaat yönetimi
 • Maliyet planlaması ve yönetimi
 • Yurt içi ve yurt dışın dahilinde pazarlama/satış hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Memnuniyeti


Gayrimenkul hizmetimiz müşteri odaklıdır.

Yatırım Takibi

Yatırım Takibi


Değişen koşullar her an takip edilir.

Kazandıran Projeler

Kazandıran Projeler


Projelerde optimum kazanç hedeflenir.

Gayrimenkul Danışmanlığı

Gayrimenkul Danışmanlığı


İstediğiniz zaman bizlere ulaşarak yatırımınız hakkında bilgi alabilirsiniz.